[x] ปิดหน้าต่างนี้
powered by _script _version
 หน้าหลัก    ข่าวสารต่างๆ    กระดานถาม - ตอบ    ความรู้ต่างๆ    ติดต่อหน่วยงาน  
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : สำนักบริหารจัดการด้านการประมง
  ส่วนควบคุมฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานประจำเดือน

  ขั้นตอนและวิธีการ
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ
  ผลการดำเนินงาน
  โครงการ
พิกัดศุลกากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
โครงการอาหารปลอดภัย
สำนักงาน กปร.
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
โครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝนหลวง
ศูนย์ป้องกันและแห้ไขปัญหาภัยด้านการเกษตร
ราคาน้ำมันวันนี้
FishBase
มกอช
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ศูนย์ประสานราชการกรมประมงใสสะอาด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สถิติการนำเข้าและส่งออกกรมศุลกากร
แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่

เริ่มนับวันที่ 23 มิถุนายน 2552
 

   ข่าวสารต่างๆ

การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง
คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง :กองการเจ้าหน้าที่
20 / พ.ค. / 2557
ความประสงค์ทราบข้อมูลความพึงพอใจ,ความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงาน
http://www.fishquarantine.org/fswindow/index.php?pagename=detailnews&news_id=51#&panel1-1
20 / ก.พ. / 2557
การยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตฯ และการมอบอำนาจ
ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำฯ เปิดให้ยื่นเอกสารมอบอำนาจ สำหรับตัวแทนออกของ ใน ปี พ.ศ. 2557
6 / ม.ค. / 2557
เปิดให้บริการออกใบอนุญาต ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองผ่านระบบ FSW
เริ่มเปิดให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ผ่านระบบ Fisheries Single Window(ปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง)
12 / ธ.ค. / 2556
เปิดให้บริการออกใบอนุญาต อ.6 ผ่านระบบ FSW
ใบอนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อ.6)
12 / ธ.ค. / 2556
   ภาพข่าวกิจกรรม
 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ครั้งที่ 3/2557

 

 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานที่พักสัตว์น้ำ

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรมแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ

 

 

 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานที่พักสัตว์น้ำ

วันที่ 27-28 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

ดยมีนายมานพ แจ้งกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ

 

 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานที่พักสัตว์น้ำ

วันที่ 16-17 มกราคม 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสงขลา

โดยมีนายมานพ แจ้งกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านการประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ

 

 

ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดประชุมหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

นายธกานต์ ยศแผ่น หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย

และรักษาการหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556

จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

  

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2556   ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการประมง

และการค้าสินค้าประมงของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ณ โรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว

โรงแรมหนองคายแกรนด์ จังหวัดหนองคาย

โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา

โรงแรมไอเฟล แอนด์ สปา จังหวัดระนอง

 

 

 

ดร.วิมล  จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจง

นโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง

 
 
 
 
 

วันที่ 11-13 มีนาคม 2556 

ดร.สมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร "คุณธรรม จรรยาข้าราชการและเทคนิคการให้บริการ

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ"

ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 
 

วันที่ 9 มกราคม 2556  ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง

และนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีฯ รับรางวัลดีเด่น

การบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

ผลงานการออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำของด่านตรวจสัตว์น้ำ

สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

จากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี

 
 
  

   ความรู้ต่างๆ
การนำเข้าสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิต
บันทึกสำนักงานกฤษฏีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร
รายละเอียดพิกัดสินค้าประมงตามพิกัดอัตราศุลกากร พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549

   กระดานถาม - ตอบ
  ระบบ
  ระบบ FSW ห่วยมากเลย
  เจ้าหน้าที่ช้าหรือระบบช้า
  เข้าใช้ระบบ
  สอบถามขั้นตอนการนำเข้ากุ้งมังกร
  เอกสารที่ต้องใช้ยื่น อ.6 และ ยื่นความจำนงขอใช้ระบบ FSW
  ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
  สิ่งประดิษฐ์สำเร็จรูปตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
  การยกเลิกใบอนุญาต
ดูหัวข้อทั้งหมด  


   ผู้บริหาร สคส.
 
ผู้อำนวยการส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
 


ดร.สมเกียรติ กาญจนาคาร

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการค้า-

สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต    เอกสารเผยแพร่

ส่วนควบคุมฯ

รวมกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ มาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น้ำ

   อีเมล์
 
Webmail
ฮอทเมล์
ยาฮูเมล์เวอร์ชั่นไทย
จีเมล์
   หนังสือพิมพ์

   ไทยรัฐ
   เดลินิวส์
   ข่าวสด
   คมชัดลึก
   แนวหน้า
   สยามรัฐ
   มติชน
   ไทยโพสต์
   กรุงเทพธุรกิจ
   ฐานเศรษฐกิจ
   ประชาชาติธุรกิจ
   ผู้จัดการ
   โพสต์ทูเดย์
   สำนักข่าวไทย
   บางกอกโพสต์
   เดอะเนชั่น
   ไอเอนเอนนิวส์  

"งดจับปลาฤดูมีไข่  อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน"
 สงวนลิขสิทธิ์ _version _script.
create & design: prelantech.com (2009)
email: prelantech@gmail.com
replica louis vuitton walletscheap louis vuittonchristian louboutin clearancecheap jerseyscheap nfl jerseyswholesale jerseyslouis vuitton outletcheap jerseyslouis vuitton outletlouis vuitton official websitechristian louboutin replicalouis vuitton outletcheap louis vuitton backpackwholesale louis vuittonreplica louis vuitton shoesreplica louis vuitton backpackreplica christian louboutincheap louis vuitton sunglasseslouboutin replicalouboutin replica