กฎ ระเบียบ ประกาศ

 

ประกาศ

ขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนและใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2554

 

ประกาศ

การปรับปรุงการแบ่งงานภายในกรมประมงโดยไม่ทระทบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงฯ พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549

ระเบียบ

การรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขออนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ใยบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์(CITES) พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2550

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (23 มีนาคม 2553)

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2554

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืนคำขอและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็น แช่แข็งในลักษณะของกอง (Bulk Cargo) พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมปศูสัตว์ เรื่อง ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ เพื่อการนำเข้า นำออกฯ พ.ศ.2554

การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอหนังสืออนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558

ประกาศ

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต : แจ้งปิดระบบเชื่อโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ เรื่อง ขอความร่วมมือระบุพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ ประกอบการขออนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ

ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตนำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อผลิตและส่งออกไปกลุ่มประเทศสหภาพโรป [วันที่ 10 สิงหาคม 2553]

กฏกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 2)

ประกาศส่วนควบคุมการค้าฯ เรื่อง ยกเลิกจุดให้บริการออกใบญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำและโรคระบาดสัตว์น้ำที่นำเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ำหรือที่พักซากสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมงว่าด้วยการนำกุ้งทะเลเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (23 มีนาคม 2553)

ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล

ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้าปลาคาร์พที่แหล่งที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะแห่งชั่วคราว

ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกการงดออกหนังสืออนุญาตให้นำเข้าปลาคาร์พที่แหล่งที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะแห่งชั่วคราว

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยง โรงเพาะฟัก หรือโรงงานแปรรูปกุ้งทะเลที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่องการอนุญาตให้นำกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกรมประมง เรื่องการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำประเภท ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด ปลากระเบนน้ำจืด และปลาซัคเกอร์ที่ขึ้นบัญชี 3

คำสั่ง

คำสั่งกรมประมง ที่๔๙/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้ำ

คำสั่งกรมประมง ที่๑๙๒/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดภารกิจเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม)

คำสั่งกรมประมง ที๗๐๓/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดภารกิจเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจสัตวน้ำและสำนักงานประมงจังหวัด

คำสั่งกรมประมง ที711/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำ เพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)

 

คู่มือ

คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบ อนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองการครอบครองและการนำ เคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและการค้า สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า คุ้มครอง พ.ศ. 2551

ประกาศ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือ ส่งออก ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 103) พ.ศ. 2537

ระเบียบ

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิต ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองให้ส่งหอยและเปลือกหอย สำเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2537

ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งปลาทะเลสวยงามมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522)ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522)ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98)  พ.ศ.2529  เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545  เรื่อง  กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 270) พ.ศ. 2546เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.อาหาร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546 เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 288) พ.ศ.2548  เรื่อง  อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549เรื่อง  มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 303) พ.ศ. 2550 เรื่อง  อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 304) พ.ศ. 2550 เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหาร ในภาชนะบรรจุอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 310) พ.ศ.2551  เรื่อง การห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหาร  ในภาชนะบรรจุอาหารและหีบห่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีบางชนิดในอาหาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๓๐๐) พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ระเบียบ

ระเบียบการยื่นคำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------